Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z internetowego serwisu prowadzonego w domenie Novelki.pl nazywanego dalej Serwisem.
 • Serwis jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących tematyki japońskich powieści ilustrowanych dostępnych w sieci Internet.
 • Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z rozbudowanej funkcjonalności serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej jako Użytkownicy).
 • Dostęp do treści i materiałów w serwisie jest bezpłatny.
 • Na portalu obowiązują zasady netykiety.

§ 2 Rejestracja

 • W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w serwisie oraz hasło.
 • Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła.
 • W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika miejsce w serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w serwisie.
 • Użytkownik może uzupełniać własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 • Dopuszczane jest tylko jedno konto na Użytkownika.
 • Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników

§ 3 Funkcjonalność serwisu

 • Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie materiały dotyczące japońskich/chińskich/koreańskich/autorskich powieści ilustrowanych (zwanych dalej Novelkami).
 • Użytkownicy mogą czytać zamieszone w serwisie projekty.
 • Użytkownicy mogą dzielić się opiniami na temat materiałów na stronie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami netykiety oraz zaakceptowanego regulaminu.

§ 4 Treści dla dorosłych

 • Użytkownik zalogowany chcący korzystać z materiałów przeznaczonych dla osób dorosłych, musi mieć ukończone 18 lat oraz wpisaną datę urodzenia w profilu.
 • Użytkownik zalogowany oznajmia, że sam będzie kontrolował jakie zasoby przegląda.
 • Użytkownik zalogowany oznajmia, że sam dobiera materiały względem swojego wieku.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkoda moralne, etyczne czy duchowe wynikłe z przeglądania takich materiałów.

§ 5 Zasady korzystania z serwisu

 • Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie.
 • Komentarze i dodane newsy czy artykuły powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  • wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych
  • wypowiedzi w inny sposób naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety
  • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich
  • treści o charakterze pornograficznym
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie adresów i linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

§ 6 Rola operatora serwisu

 • W ramach serwisu udostępniamy Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.
 • Administracja Novelki.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu.
 • W uzasadnionych przypadkach administracja Serwisu może usunąć materiały wraz ze wszystkimi komentarzami, w szczególności jeżeli umieszczenie materiału w serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • W uzasadnionych przypadkach administracja serwisu może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Administracja serwisu może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Administracja może usunąć konto Użytkownika
 • Administracja serwisu dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Nas.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie. Administracja nie usuwa w takim przypadku materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto samodzielnie z poziomu profilu. Proces usuwania trwa do 7 dni kalendarzowych.
 • Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację.
 • W razie uzasadnionych podejrzeń o nielegalne działania (lub zażądana przez uprawnione służby), administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia określonego użytkownika, przekazania danych odpowiednim służbom oraz udostępnienia logów danej osoby.
 • Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w serwisie.
 • Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administrację serwisu w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administrację serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.

§ 8 Regulamin dodawania projektów autorskich

 • Użytkownik ma prawo dodać na serwis własną pracę autorską nazywaną dalej Pracą.
 • Praca musi przestrzegać zasad wymienionych w regulaminie oraz nocie prawnej.
 • W celu dodania Pracy należy najpierw zgłosić swoją propozycję administracji.
 • Każda zgłoszona Praca by zostać zaakceptowaną musi spełniać następujące wymagania:
  • Ilość rozdziałów zawartych w pracy próbnej nie może być mniejsza niż 3.
  • Praca musi być poprawna zarówno gramatycznie, jak i składniowo.
  • Wraz z pracą należy dostarczyć krótki opis fabularny oraz proponowaną okładkę. (minimalne wymiary to 350x500px)
  • Pracę należy dostarczyć w formacie .pdf
 • Zgłoszona i zaakceptowana Praca musi przejść przez krótki proces akceptacyjny:
  • Zaakceptowana Praca zostaje wysłana do wewnętrznego recenzenta.
  • Recenzent zobowiązuje się do sprawdzenia pracy w przeciągu 7 kolejnych dni roboczych.
  • Po wystawieniu opinii, Administracja strony odsyła wyniki Użytkownikowi wraz z decyzją.

§ 9 Regulamin uzyskania rangi Uploadera

 • Osoba ubiegająca się o rangę Uploadera musi posiadać zarejestrowane oraz aktywne konto użytkownika na stronie Novelki.pl.
 • Każdy użytkownik chcąc dodać pierwszy raz tłumaczenie na stronę musi przejść proces weryfikacji.
 • Proces weryfikacji składa się z kilku etapów:
  • Użytkownik wybiera jeden z porzuconych / zawieszonych projektów ze strony Novelki.pl, bądź dobiera całkowicie nowy tytuł, który nie został jeszcze dodany na stronę.
  • Użytkownik tłumaczy 3 rozdziały wybranej serii.
  • Rozdziały należy zapisać do formatu .rtf / .txt / .pdf (inne formaty nie będą podlegały sprawdzeniu).
  • Przetłumaczone rozdziały należy wysłać na adres: [email protected] (najlepiej w załączniku).
  • W ciągu 4 dni roboczych powinna nastąpić weryfikacja tłumaczeń.
   • Jeśli przebiegnie pomyślnie, zostanie wysłany email powitalny, a konto zyska status uploadera.
   • Jeśli tłumaczenie będzie zawierać dużą ilość błędów (stylistycznych, ortograficznych, logicznych, leksykalnych) zostanie odrzucone.
  • Każdy uploader po uzyskaniu dostępu do projektu powinien:
   • Uzupełnić opis projektu.
   • Wstawić okładkę projektu.
   • Przypisać odpowiednie tagi/gatunki do projektu.
   • Zmienić kategorię wiekową jeśli wartość nadana automatycznie nie jest wystarczająca.
  • Jeśli projekt uzupełniany przez uploadera nie zostanie zaktualizowany przez okres 93 dni, projekt automatycznie zmienia status na porzucony.

§ 10 Regulamin dodania / przypisania tytułu do konta uploadera

 • Osoba ubiegająca się o dodanie nowego tytułu / przejęcie tytułu porzuconego musi posiadać zweryfikowane konto uploadera na stronie Novelki.pl.
 • Mając dobrany tytuł, należy wysłać email na adres: [email protected], w treści podając nick z serwisu Novelki.pl oraz nazwę tytułu (najlepiej z linkiem do NovelUpdates bądź serwisu pokrewnego).
 • W ciągu 3 dni kalendarzowych tytuł powinien zostać dodany / przypisany do konta. A informacja zwrotna wysłana na email.

§ 11 Regulamin uzyskania rangi Autora Shortów

 • Osoba ubiegająca się o rangę Autora Shortów musi posiadać zarejestrowane oraz aktywne konto użytkownika na stronie Novelki.pl.
 • Użytkownik ma prawo dodać na serwis własną krótką pracę autorską nazywaną dalej Pracą.
 • Praca musi przestrzegać zasad wymienionych w regulaminie oraz nocie prawnej.
 • W celu dodania pierwszej Pracy należy najpierw zgłosić swoją propozycję administracji.
 • Zgłoszona Praca, by zostać zaakceptowaną musi spełniać następujące wymagania:
  • Praca musi się składać z więcej niż 2500 słów. Krótsze Prace będą od razu odrzucane.
  • Praca musi być poprawna zarówno gramatycznie, jak i składniowo.
  • Wraz z pracą należy dostarczyć krótki opis shorta. Możliwe jest również podesłanie okładki (minimalne wymiary to 350x500px).
  • Pracę należy wysłać w formacie .pdf bądź .txt na adres [email protected]
 • Zgłoszona i zaakceptowana Praca musi przejść przez krótki proces akceptacyjny:
  • Zaakceptowana Praca zostaje wysłana do wewnętrznego recenzenta.
  • Recenzent zobowiązuje się do sprawdzenia pracy w przeciągu 7 kolejnych dni roboczych.
  • Po wystawieniu opinii, Administracja strony odsyła wyniki Użytkownikowi wraz z decyzją.

§ 12 Regulamin dodawania nowych Shortów na portal

 • Użytkownik mający rangę Autora Shortów ma prawo dodać na serwis własną krótką pracę autorską nazywaną dalej Pracą.
 • Praca musi przestrzegać zasad wymienionych w regulaminie oraz nocie prawnej.
 • Każda nowa praca musi składać się z minimum 2000 słów. Użytkownikom, którzy notorycznie będą dodawać krótsze prace, zostanie cofnięta ranga.
 • Zgodnie z definicją Shorta która znajduje się pod tym linkiem, każda nowa praca musi być opublikowana w całości.
 • Użytkownik ma prawo dzielić treść Shorta na krótsze części, tak żeby ułatwić czytanie odbiorcom końcowym.